วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 


 

 

 

ทำเนียบบุคลากร

   
   

ชื่อ :นายอรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาและผู้วิจัยด้านการพัฒนาองค์กร
การศึกษา : ป.ตรี อส.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ป.ตรี ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ป.โท ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ป.โท ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
เบอร์โทรศัพท์ : 0990585051
   
   

ชื่อ :นายสมบัติ  เรืองรุก
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาและดูแลงานกิจการนักเรียน นักศึกษา
การศึกษา : ป.ตรี ค.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ป.ตรี ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ป.โท ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ป.โท ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7194534
   
   

ชื่อ  นายจารึก ลออสิทธิภิรมย์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาและดูแลงานด้านการให้บริการลูกค้า
การศึกษา: ป.ตรี ค.บ.
 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0844766
   
   

ชื่อ : นายชนะ กฤตานุพงศ์  รรูนสาระคุณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
การศึกษา : ป.ตรี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
 ป.โท ค.ม. บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6905364
   
   

ชื่อ :นายอรรถพร เกตุแก้วสมัย
ตำแหน่ง :  ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ
การศึกษา : ป.ตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
 ป.โท ค.ม. บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7513137
   
   

ชื่อ : นายสุบัณฑิต ทิพย์มนตรี
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
การศึกษา: ป.ตรี ค.บ. 
 
เบอร์โทรศัพท์ :  083-1824486
   
   

ชื่อ นายวิบูลย์ศักดิ์ วงษ์แหวน
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
การศึกษา :ป.ตรี วท.บ.
 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2701512
   
   

ชื่อ : นายสิทธิพร ทองแกมแก้ว
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การศึกษา: ป.ตรี ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
               ป.โท บธ.ม.บริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1829044
   
   

ชื่อ : นางสาวพุทธชาติ จันทลิลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียน
การศึกษา: ป.ตรี ค.บ.
ป.โท ค.ม. บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :086-9408184
   
   

ชื่อ : นายปิยะพงษ์ รอดนาโพธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา:ป.ตรี  อส.บ.
 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8759449
   
   
   

หน้าที่ 1 2 3 4

 

 

 

บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
"ไม่มีนักบุญองค์ใด ที่ไม่เคยมีอดีต
ไม่มีคนบาปคนใด ที่ไร้อนาคต"
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์