การจัดการศึกษาโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์

   โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์ เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการมีชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Don  Bosco  surat Technical School”  ใช้อักษรย่อว่า   “ ด.ส.หรือ D.B.S.”เดิมตั้งอยู่ที่ในบริเวณของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เลขที่  317 ถ. ตลาดใหม่ อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  6/8 หมู่ 6 ถ.ชนเกษม 41 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000ดำเนินกิจการโดย มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี  รับนักเรียนชาย  เน้นถึงคุณภาพทางการศึกษา  วิชาการ  สวัสดิภาพ  และจริยธรรม ของนักเรียน 
      ฯพณฯ เปโตร กาเร็ตโตประมุขแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้การศึกษาแก่เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญและสายอาชีวศึกษา จึงดำริที่จะขยายการศึกษาของโรงเรียนเทพมิตรศึกษาโดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม. 4-6 ) สายสามัญ และการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาขึ้นในพื้นที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนอาชีวะ
เพื่อฝึกอาชีพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียน ในพื้นที่ห่างไกล  โดยเฉพาะผู้เตรียมตัวเป็นนักบวชของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีบางคน
และนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ซึ่งไม่มีโอกาสได้เรียนสายสามัญ
       มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี  ประชุมลงมติให้เริ่มดำเนินการโดย พระคุณเจ้าเปโตร กาเร็ตโต ได้มอบหมายโครงการนี้ให้แก่
บาทหลวงประพนธ์ ชัยเจริญ ซึ่งเป็นอธิการบ้านและอุปสังฆราชและบาทหลวงกุสตาฟโรเซนต์ ซึ่งเป็นเหรัญญิกสังฆมณฑลไปดำเนินการ 
      บาทหลวงกุสต๊าฟโรเซนส์ได้ปรึกษาเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์  
เมื่อได้รับหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว  ในปี พ.ศ.2526 (ค.ศ.1983) ได้เสนอโครงการต่อรัฐบาลเบลเยี่ยม
โดยยื่นเอกสารผ่านองค์กรเอกชนซาเลเซียน (NGO)เพื่อขอรับทุนสนับสนุนในรูปของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอน
ในการเปิดโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์ รวมเป็นเงินประมาณ 25 ล้านบาท นอกจากนี้ บาทหลวงกุสต๊าฟ โรเซนส์ ยังขอความช่วยเหลือ
จากองค์กรอื่น ๆ เช่น MISEREOR, EU และผู้ใจบุญอีกหลายท่าน ในระหว่างนั้น  บาทหลวงประพนธ์ ชัยเจริญและบาทหลวงกุสต๊าฟ  โรเซนส์
ได้จัดการหาที่ดินในบริเวณโรงเรียนเทพมิตรศึกษาและตัดโฉนด 3 ไร่ครึ่งจากโฉนดของโรงเรียนเทพมิตรศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ
ในการขออนุมัติเพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน  ในปี พ.ศ.2527 (ค.ศ.1984)ได้ทำการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเสร็จเป็นอาคารเรียน 
3 ชั้น  ยาว 70 เมตร  กว้าง 9 เมตร  มีโรงฝึกงาน ขนาด 12 x 70 เมตร  ชั้นล่างของตึก 3ชั้นเปิดโล่ง   เป็นที่สำหรับวางเครื่องจักรกลในสาขาวิชา
ช่างกลโรงงาน ประมาณ 30 เครื่อง  
                 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2529 (ค.ศ.1986)  มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี  ได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์
โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศเบลเยี่ยม  คือ  ฯพณฯ ท่านบารอน แปตริค โนทอมป์ (Baron  Patrick Nothomb)  มาเป็นประธานในพิธี 
และมอบโครงการที่สำเร็จแล้วให้แก่มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีบาทหลวงกุสต๊าฟ โรเซนส์เป็นผู้รายงานความเป็นมาของ
โครงการแก่ท่านเอกอัครราชทูตบารอน แปตริค โนทอมป์ (Baron  PatrickNothomb)   พระคุณเจ้าเปโตร กาเร็ตโต เป็นผู้ทำพิธีเสกอาคารเรียน
มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีผู้แทนคณะนักบวชซาเลเซียนและ
มูลนิธิคาทอลิคสุราษฎร์ธานีได้ขอบคุณรัฐบาลเบลเยี่ยม ในเมตตาจิตและผลักดันให้โครงการของโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์ได้สำเร็จลุล่วง 
                 โรงเรียนอาชีวะ  ดอนบอสโกสุราษฎร์ บริหารโดยมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี โดยมีบาทหลวงศักดิ์ชัย   ตรีว่าอุดม เป็นผู้รับใบอนุญาต
/ผู้จัดการและดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีปรัชญาประจำโรงเรียน   “จงมีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำฝีมือ”   คติพจน์ประจำโรงเรียน “ขยัน   ศรัทธา  ร่าเริง” 
แนวทางการอบรมของครูผู้ให้การอบรมว่า “ รัก  อารี  มีเหตุผล  เป็นคนมีศาสนา ”  และมีปรัชญาของคณะซาเลเซียน“ มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์
ตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้นโรงเรียนฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและการเน้นถึงคุณภาพทางการศึกษา
ในด้านวิชาการ สวัสดิภาพและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมีเจตจำนงที่แน่วแน่ที่จะผลิตบุคลากรที่เป็นคนดี   มีคุณธรรม มีทักษะ  ความรู้ 
ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่เรียน  ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติและให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม  
                โรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์ ได้ดำเนินกิจการ มีการพัฒนาและขยายหลักสูตรโดยเปิดสอนทั้งประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
และประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ มาตามลำดับดังนี้
                ปีการศึกษา 2529 (ค.ศ.1986)  บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม  เป็นครูใหญ่  และผู้จัดการ มีนักเรียน ชายจำนวน 27 คน  ครูจำนวน 8คน 
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกช่างอุตสาหกรรม  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
                ปีการศึกษา 2534 ( ค.ศ. 1991) มีนักเรียนจำนวน 120 คน ครูจำนวน 18 คน เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน แผนกช่างอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
                ปีการศึกษา 2538 (ค.ศ.1995) มีนักเรียนจำนวน 323 คน ครูจำนวน 19 คน เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกช่างอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  แผนกช่างอีเล็กทรอนิกส์ 
                ปีการศึกษา 2539 (ค.ศ.1996) เนื่องจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ต้องการพื้นที่กว้างเพื่อขยายห้องเรียนของแผนกสามัญ มูลนิธิคาทอลิก
สุราษฎร์ธานีได้หาที่ใหม่ทางใต้ของเมืองสุราษฎร์ ถนนเลี่ยงเมืองสี่แยกบางใหญ่ ตามเส้นทางสุราษฎร์-นาสาร เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่และได้
เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนหญิง เข้าเรียนแผนกพณิชยการ สาขาการบัญชี และสาขาการขาย
และขยายหลักสูตรแผนกช่างอุตสาหกรรมโดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
และการควบคุมและติดตั้ง
                ปีการศึกษา 2540 (ค.ศ.1997)  มีนักเรียนชายจำนวน 597 คน หญิงจำนวน 252 คน  ได้ย้ายโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์จากที่เดิม 
เลขที่  317ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  มายังเลขที่ 6/8  ม.6 ถ.ชนเกษม 41  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีพื้นที่ 14 ไร่
บริจาคโดยคุณปิ่นทองศาลยาชีวิน เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2539 เปิดดำเนินการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
และได้มีพิธีเสกและเปิดอาคารเรียนวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2540โดยฯพณฯพระอัครสังฆราชลุยจีแบรสซานเอกอัครสมณฑูตวาติกันประจำประเทศไทย
และฯพณฯพระสังฆราชมีคาแอลประพนธ์ ชัยเจริญ
                ปีการศึกษา 2541 (ค.ศ.1998) มีนักเรียนชายจำนวน 555 คน นักเรียนหญิงจำนวน 243 คนได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างก่อสร้างและขยายหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
                ปีการศึกษา 2542 (ค.ศ.1999) มีนักเรียนชายจำนวน 516 คน นักเรียนหญิงจำนวน 321 คน  เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
ปีการศึกษา  2543 (ค.ศ.2000)  มีนักเรียนชายจำนวน 422 คน  นักเรียนหญิงจำนวน 350 คน เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
                ปีการศึกษา 2544 (ค.ศ.2001) บาทหลวงมนูญ สนเจริญ เป็นอธิการ และบาทหลวงอารอน อี อัลโกเซบา (Aaron Alcoseba)
เป็นเหรัญญิกและรองอธิการ
                ปีการศึกษา 2545 (ค.ศ.2002) ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                 
                ปีการศึกษา 2548 (ค.ศ.2005)สร้างอาคารเซนต์โยเซฟซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง มี 2 ชั้น ขนาดกว้าง  34   เมตร ยาว  56
   เมตร  ชั้น 1ประกอบด้วย ห้องสมุด  ห้องประชุม  ห้องแนะแนว  ห้องพยาบาล  ห้องรับประทานอาหาร ห้องประกอบการอาหาร 7 ห้อง ห้องรับรอง
ชั้น 2 เป็นโรงยิมเนเซียมมีสนามกีฬาบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ  แบดมินตัน และเวทีสำหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆปีการศึกษา 2549
(ค.ศ.2006)มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ท่านนักบุญยอห์น บอสโก ใหม่

                                                                                                                            ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

 
 

 
  

ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บเว็บไซต์

 
 
What do you think about me ?
No Comment
OK
Good
Very Good
Best
Improvement
  
pollcode.com free polls

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์

6/8  ม.6  ซ.ชนเกษม 41  ถ.ชนเกษม  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.  081-9294410 (อธิการวิทยาลัย),  085-6191024 (ผู้อำนวยการวิทยาลัย),  077-219 122,6 (เบอร์โทรวิทยาลัย)